Sudhanshu Shekhar, Political Science – 19.04.21 to 24.04.21