Sudhanshu Shekhar, Political Science – 26.04.21 to 01.05.21